การขอหลักฐานการศึกษา Education Document Request

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมเอกสารหลักฐานการศึกษา Document Fee

เบอร์โทรศัพท์ / Telephone number
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
Director of the Registration and Educational Service Office
โทร. / Tel. : 365

งานจัดการภายใน
Office Manager
โทร. / Tel. : 366

งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
Admissions
โทร. / Tel. : 240

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
Student Profile
โทร. / Tel. : 367

งานรับลงทะเบียนและรายงานตัวนักศึกษาใหม่
Course Enrollment and New Student Registration
โทร. / Tel. : 372

งานตารางสอน-สอบ
Class Schedule, Exam Schedule
โทร. / Tel. : 369,375

งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา
Educational Processing
โทร. / Tel. : 374

งานสำเร็จการศึกษา
Graduation Processing
โทร. / Tel. : 368

งานหลักฐานการศึกษา
Educational Documentation
โทร. / Tel. : 370

งานโครงสร้างหลักสูตร
Curriculum Structure
โทร. / Tel. : 366

งานวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
Information System Planning and Development Unit
โทร. / Tel. : 371

คุณภาพมาตรฐาน บริการฉับไว ด้วยใจเป็นมิตร

มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000