ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมเอกสารหลักฐานการศึกษา Document Fee


มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000