การขอหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา / Visa Letter Request Form


มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000