บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
e-Mail : geng@payap.ac.th
Tel. 365
สุรพร เตชะกิตติโรจน์
งานจัดการภายใน
e-Mail : suporn@payap.ac.th
Tel. 366
จิรารัตน์ บุญนนท์
งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
e-Mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com
Tel. 240
อ.กมล รุ่งสอาด
งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
e-Mail : kamol@payap.ac.th
Tel. 241
วาสนา หมื่นอาสา
งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
e-Mail : wassanah@yahoo.com, wassanah@gmail.com
Tel. 367
วิทยากร ไชยเชียง
งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
e-Mail : wittayakorn_c@payap.ac.th
Tel. 366
มณีพร สมกุลทวี
งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
e-Mail : maneeporn_s@payap.ac.th
Tel. 241
สดชื่น กัญชนะ
งานรับลงทะเบียนและรายงานตัวนักศึกษาใหม่
e-Mail : -
Tel. 372
ปรียวาจ คำหอมกุล
งานตารางสอน-สอบ
e-Mail : preeyavaj@gmail.com
Tel. 371
ศุภชัย ศุภกรโกศัย
งานตารางสอน-สอบ
e-Mail : supachai_s@payap.ac.th
Tel. 369
ศุภรักษ์ ปินใจ
งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา
e-Mail : suparak_p@payap.ac.th
Tel. 366
อัมพร วรมิตร
งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา
e-Mail : amporn_v@payap.ac.th
Tel. 373
จุฑามาศ กมล
งานสำเร็จการศึกษา
e-Mail : chutamas_k@payap.ac.th
Tel. 368
ศุภรักษ์ ปินใจ
งานโครงสร้างหลักสูตร
e-Mail : suparak_p@payap.ac.th
Tel. 366
ชัชวาลย์ ป้านภูมิ
งานวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
e-Mail : chatchawan_p@payap.ac.th
Tel. 371
ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
งานวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
e-Mail : -
Tel. 371

มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000