บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
อ.นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
e-Mail : geng@payap.ac.th
Tel. 365
สุรพร เตชะกิตติโรจน์
งานจัดการภายใน
e-Mail : suporn@payap.ac.th
Tel. 366
วิทยากร ไชยเชียง
งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
e-Mail : wittayakorn_c@payap.ac.th
Tel. 367
วาสนา หมื่นอาษา
งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
e-Mail : wassanah@yahoo.com, wassanah@gmail.com
Tel. 367
สดชื่น กัญชนะ
งานรับลงทะเบียนและรายงานตัวนักศึกษาใหม่
e-Mail : -
Tel. -
อัมพร วรมิตร
งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา
e-Mail : amporn_v@payap.ac.th
Tel. 373
ศุภรักษ์ ปินใจ
งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา
e-Mail : suparak_p@payap.ac.th
Tel. 366
จุฑามาศ กมล
งานสำเร็จการศึกษา
e-Mail : chutamas_k@payap.ac.th
Tel. 370
จุฑามาศ กมล
งานหลักฐานการศึกษา
e-Mail : chutamas_k@payap.ac.th
Tel. 370
ศุภชัย ศุภกรโกศัย
งานตารางสอน
e-Mail : supachai_s@payap.ac.th
Tel. 369
ปรียวาจ คำหอมกุล
งานตารางสอบ
e-Mail : preeyavaj@gmail.com
Tel. -
ศุภรักษ์ ปินใจ
งานโครงสร้างหลักสูตร
e-Mail : suparak_p@payap.ac.th
Tel. 366
ชัชวาลย์ ป้านภูมิ
งานวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
e-Mail : chatchawan_p@payap.ac.th
Tel. 371
อ.ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
งานวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
e-Mail : -
Tel. 375