บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
e-Mail : geng@payap.ac.th
Tel. 365

มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000