บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
อัมพร วรมิตร
งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา
e-Mail : amporn_v@payap.ac.th
Tel. 373
ศุภรักษ์ ปินใจ
งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา
e-Mail : suparak_p@payap.ac.th
Tel. 366