บุคลากรภายในหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000