บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
จิรารัตน์ บุญนนท์
งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
e-Mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com
Tel. 240
อ.กมล รุ่งสอาด
งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
e-Mail : kamol@payap.ac.th
Tel. 241

มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000