บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
สุรพร เตชะกิตติโรจน์
งานจัดการภายใน
e-Mail : suporn@payap.ac.th
Tel. 366