บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
อ.นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
e-Mail : geng@payap.ac.th
Tel. 365