บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
ศุภชัย ศุภกรโกศัย
งานตารางสอน
e-Mail : supachai_s@payap.ac.th
Tel. 369