บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
ศุภรักษ์ ปินใจ
งานโครงสร้างหลักสูตร
e-Mail : suparak_p@payap.ac.th
Tel. 366