บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
วาสนา หมื่นอาสา
งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
e-Mail : wassanah@yahoo.com, wassanah@gmail.com
Tel. 367
วิทยากร ไชยเชียง
งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
e-Mail : wittayakorn_c@payap.ac.th
Tel. 366
มณีพร สมกุลทวี
งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
e-Mail : maneeporn_s@payap.ac.th
Tel. 241

มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000