บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
ปรียวาจ คำหอมกุล
งานตารางสอน-สอบ
e-Mail : preeyavaj@gmail.com
Tel. 371
ศุภชัย ศุภกรโกศัย
งานตารางสอน-สอบ
e-Mail : supachai_s@payap.ac.th
Tel. 369

มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000