บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
ศุภรักษ์ ปินใจ
งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา
e-Mail : suparak_p@payap.ac.th
Tel. 366
อัมพร วรมิตร
งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา
e-Mail : amporn_v@payap.ac.th
Tel. 373

มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000