บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
วิทยากร ไชยเชียง
งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
e-Mail : wittayakorn_c@payap.ac.th
Tel. 367
วาสนา หมื่นอาษา
งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
e-Mail : wassanah@yahoo.com, wassanah@gmail.com
Tel. 367