บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
จุฑามาศ กมล
งานสำเร็จการศึกษา
e-Mail : chutamas_k@payap.ac.th
Tel. 368

มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000