บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
ชัชวาลย์ ป้านภูมิ
งานวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
e-Mail : chatchawan_p@payap.ac.th
Tel. 371
อ.ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
งานวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
e-Mail : -
Tel. 375