หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรระดับ :
 
ที่ชื่อสาขาวิชา / หลักสูตรหน่วยกิต
1 การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 136.00
2 การจัดการ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 135.00
3 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 0.00
4 การตลาด (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 136.00
5 การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปกติ 6 ปี) 227.00
6 การบัญชี (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 135.00
7 คริสต์ศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 130.00
8 จิตวิทยา (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 132.00
9 ดุริยางคศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 135.00
10 นวัตกรรมการประกอบการทางสังคม (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 129.00
11 นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 135.00
12 นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 120.00
13 พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 140.00
14 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 130.00
15 ภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 160.00
16 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 133.00
17 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 132.00
18 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 129.00
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 140.00
20 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 132.00
21 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 138.00