ขั้นตอนการสมัคร : เคยสมัครแล้ว
1. กรอกข้อมูลการสมัคร
2. ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร
3. ส่งไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
4. รอการยืนยันการสมัครจากศูนย์รับนักศึกษา
5. ตรวจสอบผลการสมัคร
6. ตรวจสอบผลการคัดเลือก
หมายเหตุ :  
  * กรุณาตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัครและสาขาที่เปิดรับสมัครผ่านออนไลน์  ก่อนทำการสมัคร
* หากท่านไม่ได้ดำเนินการชำระค่าสมัครให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังจากยื่นใบสมัคร
ระบบจะทำการลบข้อมูลการสมัครของท่านอัตโนมัติ
  * บุคคลที่มีความบกพร่องหรือพิการให้ทำการ ดาวน์โหลดใบสมัคร  และยื่นที่ศูนย์รับนักศึกษาด้วยตนเอง
   
การเตรียมไฟล์หลักฐานการศึกษา
  ........ผู้สมัครต้องเตรียมไฟล์หลักฐานการศึกษาไว้เพื่อแนบในขั้นตอนการกรอกข้อมูลการสมัครด้วย
  โดยสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารหลักฐานการศึกษา..ทุกหน้า..แล้วแทรกภาพในโปรแกรม microsoft word แล้วใช้ไฟล์นั้นเป็นไฟล์หลักฐานการศึกษาเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสมัคร หรือแปลงไฟล์เป็น pdf ไฟล์ก่อนแนบก็ได้เช่นกัน
  (เฉพาะสาขาที่ระบุว่าให้แนบไฟล์หลักฐานการศึกษาเท่านั้น)
   

สอบถามเพิ่มเติม : facebook  สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ  
  ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (50000) โทร. 053-851478 ต่อ 240,241