สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ

               Office of Research and Academic Service PAYAP UNIVERSITY

 
 
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย Research Database System (RDS)  
 
 

เปรียบเทียบจำนวนงานวิจัยแต่ละคณะ
    Export Chart
ปีปฏิทิน :  
 คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 5 ชิ้น คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จำนวน 4 ชิ้น คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จำนวน 12 ชิ้น คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 2 ชิ้น คณะนิติศาสตร์ จำนวน 3 ชิ้น วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี จำนวน 2 ชิ้น วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 3 ชิ้น วิทยาลัยดุริยศิลป์ จำนวน 0 ชิ้น คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 ชิ้น คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ชิ้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 ชิ้น คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 ชิ้นตารางสรุปทุนวิจัยของแต่ละคณะตามปีปฏิทินที่ระบุ   แสดงรายละเอียด
ที่คณะทุนรวม (บาท)
1คณะนิติศาสตร์493,653
2คณะนิเทศศาสตร์156,000
3คณะบริหารธุรกิจ1,364,070
4คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร795,000
5คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค1,464,947
6คณะเภสัชศาสตร์1,425,000
7คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์455,000
8คณะวิทยาศาสตร์1,054,210
9คณะเศรษฐศาสตร์1,030,000
10วิทยาลัยดุริยศิลป์0
11วิทยาลัยนานาชาติ1,132,540
12วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี147,900

  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ  
  โทรศัพท์ : 053-851478-86 ต่อ 7201 , 7202 , 7204 , 7205  หรือ e-Mail : research.payap@gmail.com  
  Version 0.7.0.2 Chatchawan Panphum View Count : 151 Start Date : 08/12/2562 09:14:00 PM