สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ

               Office of Research and Academic Service PAYAP UNIVERSITY

 
 
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย Research Database System (RDS)  
 
 
จำนวนงานวิจัย(ชิ้น)ในแต่ละปี  
 
ทุนภายนอก ปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 ชิ้น ทุนภายนอก ปีการศึกษา 2561 จำนวน 25 ชิ้น ทุนภายนอก ปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 ชิ้น ทุนภายใน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 ชิ้น ทุนภายใน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 21 ชิ้น ทุนภายใน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 ชิ้น
Export Chart
     
ปีปฏิทินทุนภายใน (ชิ้ัน)ทุนภายนอก (ชิ้น)รวมจำนวนวิจัย (ชิ้น)
2560362460
2561212546
256210717
*** กรณีทุนร่วม จำนวนจะถูกนับเพิ่มเข้าทั้งสองประเภท คือทั้งทุนภายในและทุนภายนอก ***
     

ข้อมูลทุนวิจัย(บาท)ในแต่ละปี  
 
ทุนภายนอก ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3,030,000 บาท ทุนภายนอก ปีการศึกษา 2561 จำนวน 13,036,038 บาท ทุนภายนอก ปีการศึกษา 2560 จำนวน 19,980,047 บาท ทุนภายใน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 553,160 บาท ทุนภายใน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,360,064 บาท ทุนภายใน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3,186,548 บาท
Export Chart
     
ปีปฏิทินทุนภายใน (บาท)ทุนภายนอก (บาท)รวมทุนวิจัย (บาท)
25603,186,54819,980,04723,166,595
25611,360,06413,036,03814,396,102
2562553,1603,030,0003,583,160
     
  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ  
  โทรศัพท์ : 053-851478-86 ต่อ 7201 , 7202 , 7204 , 7205  หรือ e-Mail : research.payap@gmail.com  
  Version 0.5.0.2 Power by Me