สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ

               Office of Research and Academic Service PAYAP UNIVERSITY

 
 
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย Research Database System (RDS)  
 
 
นักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ
ค้นพบในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งสิ้น
แสดงเฉพาะที่เป็นหัวหน้าโครงการ 107 นักวิจัย แสดงทั้งหมด
ที่ภาพนักวิจัยชื่อ - นามสกุล นักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ
1 ผศ.ดร.อุษาวดี สตะภักดิ์8
2 กาญจนา ใจจ้อย6
3 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พลสงคราม5
4 รศ.เอนก ชิตเกษร5
5 ดร.อรอนงค์ ธรรมจินดา4
6 ผศ.ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต4
7 ผศ.จิรภัทร กิตติวรากูล3
8 ผศ.ดร. กิจจา โตไพบูลย์3
9 ผศ.ดร.สุกัญญา เขียวสะอาด3
10 ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่3
11 รศ.พรรณนุช ชัยปินชนะ3
12 รศ.สิริรัตน์ จันทรมะโน3
13 ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร2
14 ดร.ปัทมาวรรณ จินดารักษ์2
15 ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี2
16 นมลรัตน์ แย้มวงศ์2
17 ปรารถนา ลังการ์พินธุ์2
18 ผศ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย2
19 ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ2
20 ผศ.ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร2
21 พิมประภา วรรณเนตร2
22 รศ.ดร.ญานี พงษ์ไพบูลย์2
23 รักษ์ พรหมปาลิต2
24 อ.ภญ.ปรีชญา ตาใจ2
25 สุนิศา แซ่แต้1
26 Anth Waters1
27 christopher p.wilde1
28 Dr.Florian Foerg1
29 Peter vandemoortele1
30 Seamus Lyons1
31 Tyler Heston1
32 เกียรติสุดา บุญส่ง1
33 ขัตติยาพร คนเที่ยง1
34 จริยา อินทะพันธุ์1
35 ชนกพร ชูชาติ1
36 ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง1
37 ชาญวิทย์ จาตุประยูร1
38 ชุติพงษ์ สมทรัพย์1
39 ณัฐฌาน สุพล1
40 ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์1
41 ดร จิตนธี ริชชี่1
42 ดร.Elisa Mie Nishikito1
43 ดร.จุรี วิชิตธนบดี1
44 ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที1
45 ดร.พัชร บุญธีรารักษ์1
46 ดร.วรัญญา เก๋อาภัย1
47 ดร.ศุภนารี เกษมาลา1
48 ดร.สรัญญา ชวนพงษ์พานิช 1
49 ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต1
50 ดร.สุกณี เกรียงชัยพร 1
51 ดร.สุตาภัทร คงเกิด1
52 ดร.เอสเธอร์ เวคแมน1
53 ทีปประพิน สุขเขียว1
54 เทียน เลรามัญ1
55 ธนัญชัย ทิพยมณฑล1
56 ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา1
57 นงคราญ ไชยเมือง1
58 นงนุช แหล่งอุโมงค์1
59 นพรัตน์ ธาระณะ1
60 นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ1
61 นฤมล วันทนีย์1
62 นวกาล สิรารุจานนท์1
63 นารีรัตน์ บุญลักษณ์1
64 นิธินาฏ บุลมาก1
65 บุษบา อารีย์1
66 ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์1
67 ประวีดา คำแดง1
68 ปารินุช บริสุทธิศรี1
69 ปิ่นอนงค์ อำปะละ1
70 ผศ. ดร. ซุง วัน คัง1
71 ผศ.เกศินี วุฒิวงศ์1
72 ผศ.จิระ บุรีคำ1
73 ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์1
74 ผศ.ดร.จริยา ชาติเชยแดง1
75 ผศ.ดร.ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล1
76 ผศ.ดร.พีรนุช ลาเซอร์1
77 ผศ.ดร.รุ่งฤดี วงค์ชุม1
78 ผศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธ์1
79 ผศ.ปาริชาติ ศงสนันทน์ ศงสนันทน์1
80 ผศ.พัชรินทร์ ชนะพาห์1
81 ผศ.รัชตพล ชัยเกียรติธรรม1
82 ผศ.รุ่งศักดิ์ ศิรินิยม1
83 ผศ.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์1
84 ผศ.สายสุนีย์ เกษม1
85 พรรณธรา จุลาสัย1
86 พามดา ชูวุฒยากร1
87 ภูมินทร์ ดวงหาคลัง1
88 มนทกานติ์ บุญยการ1
89 รัชนีกร สันติธรรม1
90 รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์1
91 วโรดม เสมอเชื้อ1
92 วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล1
93 ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์1
94 ศิริพร วิษณุมหิมาชัย1
95 ศิริรัตน์ นิตยวัน1
96 สมเกียรติ์ อินตาวงค์1
97 สมบูรณ์ ปัญญาคม1
98 สันติภาพ วิริโยทัย 1
99 สุทธิณี พรหมกันดร1
100 สุภัทรา อินต๊ะเทพ1
101 อ.ดร.ภญ.พนิดา ศุพิรัตน์วนิช1
102 อธิป จันทนโรจน์1
103 อภิชา อินสุวรรณ1
104 อัฌฌา วารีย์1
105 อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ1
106 อาจารย์ ดร. จิรา แย้มมีศรี1
107 อาจารย์วราภรณ์ แก้วประยูร1
  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ  
  โทรศัพท์ : 053-851478-86 ต่อ 7201 , 7202 , 7204 , 7205  หรือ e-Mail : research.payap@gmail.com  
  Version 0.5.0.2 Power by Me