สำหรับบุคลากรสำนักทะเบียนฯ เท่านั้น
มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000