ค้นหาข่าวประกาศ
ข่าวประจำปี : เงื่อนไขการค้นหา :
Post Date:2560/10/18 04:13:03 รายละเอียดของข่าวประกาศ
ประชุมบุคลากรสำนักทะเบียนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2560
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมาธาร์บัทท์ อาคารปัญญาจารย์