ประกาศจากศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ประกาศทั้งสิ้น :   8   รายการ
 หัวเรื่องประกาศวันที่โพสต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย คณะพยาบาลศาสตร์ฯ (รอบรับตรงครั้งที่ 1) 2561/02/13 12:18:52
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รอบที่ 2) 2561/02/08 02:02:08
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ (รอบรับตรงครั้งที่ 1) 2561/02/07 01:58:25
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (รอบที่ 1) 2561/02/02 09:59:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (รอบรับตรงครั้งที่ 1) 2561/02/02 09:56:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน คณะพยาบาลศาสตร์ฯ (รอบรับตรงครั้งที่ 1) 2561/01/30 04:34:10
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (รอบรับตรงครั้งที่ 2) 2561/01/30 11:37:03
ประกาศด่วนมาก...สำหรับผู้ที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทนยาลัยพายัพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2561/01/17 01:05:04