หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรระดับ :
 
ที่ชื่อสาขาวิชา / หลักสูตรหน่วยกิต
1 การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 136.00
2 การจัดการ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 135.00
3 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 156.00
4 การตลาด (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 136.00
5 การบัญชี (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 135.00
6 คริสต์ศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 130.00
7 จิตวิทยา (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 135.00
8 ดุริยางคศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 135.00
9 นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 135.00
10 นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 120.00
11 พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 140.00
12 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 129.00
13 ภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 160.00
14 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 133.00
15 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 132.00
16 เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปกติ 6 ปี) 227.00
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 129.00
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 140.00
19 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 132.00
20 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) 138.00