สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

ข้อที่ 1 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ (จากนักศึกษา) พิมพ์

ที่ 

โครงการ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

1

การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยสำนักทะเบียนฯ

4.33

 

ค่าเฉลี่ย

4.33

รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
Download this file (12.1.pdf)12.1 [สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ (นักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2554]