คุณภาพมาตรฐาน บริการฉับไว ด้วยใจเป็นมิตร
 
ติดต่อเรา / Contact us
ติดต่อเรา / Contact usงาน / Jobโทรฯ / Phone
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯDirector of the Registration and Admission Office365
งานจัดการภายในOffice Manager366
ศูนย์รับนักศึกษาAdmissions Center240,241
หัวหน้างานทะเบียนประวัตินักศึกษาHead of Admission and Student Records367
งานทะเบียนประวัตินักศึกษาAdmission and Student Records367
หัวหน้างานรับลงทะเบียนและรายงานตัวนักศึกษาใหม่Head of Student and New Student Registration372
งานรับลงทะเบียนและรายงานตัวนักศึกษาใหม่Student and New Student Registration372
หัวหน้างานตารางสอน-สอบและโครงสร้างหลักสูตรHead of Academic Calendar Unit-Curriculum Unit369
งานตารางสอน-สอบและโครงสร้างหลักสูตรAcademic Calendar Unit-Curriculum Unit369,375
หัวหน้างานประมวลผลการเรียนนักศึกษาEducational Evaluation Unit373
งานประมวลผลการเรียนนักศึกษาEducational Evaluation Unit374
หัวหน้างานสำเร็จการศึกษาHead of Graduation Qualification Unit368
งานสำเร็จการศึกษาGraduation Qualification Unit366
หัวหน้างานหลักฐานการศึกษาHead of Educational Documentation Unit370
หัวหน้างานวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศHead of Planning and Systems Development Unit375
งานวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศPlanning and Systems Development Unit371
นักศึกษาฝึกงานStudent-
 
     
  View count : 15341 Start Date : 16/03/2563 04:42:35 PM