ระบบรายงานตัวและส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาที่ 1/2566
มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

คำแนะนำในการรายงานตัวและส่งไฟล์เอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษา

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าไปกรอกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาให้ครบถ้วน
ก่อนเข้าสู่ระบบส่งไฟล์เอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษา

การเข้าสู่ระบบส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนต้องทำการสร้างบัญชีผู้ใช้รายใหม่เพื่อกำหนดรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบฯ
และรหัสผ่านนี้จะใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบส่งไฟล์เอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษา เท่านั้น
ไม่เกี่ยวข้องกับระบบอื่น

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและไฟล์เอกสารที่ส่งมา
ภายใน 2 วันทำการถัดไป นับจากวันที่นักศึกษาคลิกปุ่ม
ยืนยันการรายงานตัว