มหาวิทยาลัยพายัพ
สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

ระบบคำร้องออนไลน์
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งในการให้บริการเท่านั้น
นักศึกษายังสามารถใช้บริการคำร้องต่าง ๆ ที่สำนักทะเบียนได้ตามปกติ


List of Active Request Form : คำร้องที่เปิดให้บริการ
Leave of Absence Request Form
คำร้องขอลาพักการเรียน

Request for Retaining Student Status
คำร้องรักษาสภาพนักศึกษา