ระบบรายงานตัวและส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

คำแนะนำในการรายงานตัวและส่งไฟล์เอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษา

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าไปกรอกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาให้ครบถ้วน
ก่อนเข้าสู่ระบบส่งไฟล์เอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษา

ให้ทำการอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าสู่ระบบ
ให้ครบทุกเอกสารที่ระบุว่า จำเป็นต้องอัปโหลด

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและไฟล์เอกสารที่ส่งมา
ภายใน 2 วันทำการถัดไป นับจากวันที่นักศึกษาคลิกปุ่ม
ยืนยันการรายงานตัว