ระบบรายงานตัวและส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
New Student Reporting and Document Submission System
Payap University



เชิญน้อง ๆ เด็ก 67 เข้าร่วมกลุ่ม "DEK67 PYU"
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
โดยสแกนคิวอาร์โค้ด
หรือ

Note :
คำแนะนำการรายงานตัวและส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

เมื่อนักศึกษาได้รับหลักฐานการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เอกสารที่ต้องนำส่ง : คลิกที่นี่
  2. เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (e-Registrar) https://reg.payap.ac.th  เพื่อกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาให้ครบถ้วน(หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กรอกในระบบฯ  จะรับเฉพาะฉบับสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น)
  3. เข้าระบบรายงานและส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ https://reso.payap.ac.th/newStudentReg เพื่ออัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการรายงานตัวให้ครบถ้วน
  4. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและไฟล์เอกสารที่อัปโหลดส่งมา  ภายใน 2 วันทำการถัดไป นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ที่ ะบบรายงานตัวและส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่
  5. นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาและส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าการรายงานตัวของนักศึกษาไม่สมบูรณ์


Guidelines for Reporting and Submitting Supporting Documents for New Student Registration

Once students have received their educational credentials (completion of studies version) from their previous institution, students are required to adhere to the following steps:

  1. Document List : Click Here
  2. Access the e-Registrar System at https://reg.payap.ac.th  to complete their student information. Please note that the system only accepts educational documents in the completion of studies version.
  3. Log in to the New Student Reporting and Document Submission System at https://reso.payap.ac.th/newstudentReg to upload the necessary supporting documents for new student reporting.
  4. Our staff will verify the provided information and the uploaded documents within the next two working days. Students can review the results of their document submissions through the New Student Reporting and Document Submission System.
  5. Students must fill in their student information and submit the supporting documents within the specified time frame. Failure to do so will result in the student's reporting process being considered incomplete.